تبلیغات
k-pop shiny star - notalone56


SS501 4EVER AS 1
درباره وبلاگ:

آرشیو:

طبقه بندی:

آخرین پستها :

پیوندها:

پیوندهای روزانه:

نویسندگان:

نظرسنجی:

آمار وبلاگ:

Ss501 - Song For You
مرجع کد آهنگ : میهن کد

Admin Logo themebox

notalone56

نوشته شده توسط:nasim
یکشنبه 30 مهر 1391-02:31 ب.ظ

سلام امروز واستون داستان اوردم

تولدمم باسه روز تاخیر چوکاهه

بفرمایید داستان..

دوباره شماره ی نایون رو گرفت اما خاموش بود..با عصبانیت گوشی رو کوبید توی شیشه ی ماشین..

هاسیما-چیه؟چی...چیزی شده؟

جونگمین با عصبانیت-نایونم..نایون رو بردن!ماشینو کنار زداز ماشین پیاده شد ومثل

دیوونه ها شروع به دویدن کرد..

هاسیماپیاده شد ودنبالش دوید..

هاسیما-وایس کجا میری؟بذر باهم بریم..

جونگمین برای چند لحظه وایساد..روی زمین زانو زد.هاسیما خودشو بهش رسوند وکنارش

 نشست..

هاسیما-چی شده؟درست حرف بزن ببینم جریان چیه؟

جونگمین با بغض ونگاه اشک الود گفت-داشتم باهاش حرف میزدم که یهو صدای جیغش

اومدودیگه جواب نمیده..گوشیش خاموشه!

وزد زیرگریه...

هاسیما-مگه نگفتی میبریش یه جای امن؟

جونگمین-بون سانگ...فقط به گفتن همین اکتفا کرد..

هاسیماگوشیشو دراوردوشماره ی بونسانگ رو گرفت

بونسانگ-الو؟

هاسیما-نایون پیش توئه؟

-نه!دارم میرم دنبالش

هاسیمامنتظرنموندوگوشی روقطع کرد..

جونگمین باترس-چی شد؟

هاسیما-نبود!

با شنیدن این حرف رنگ از صورت جونگمین پرید..دستاش یخ زده بود دیگه برای جونگ

مین نایون فقط یه عشق نبود.. همسرش بود کسی که نیمه ی وجودش شده بود وحالا نبودش!

با خودش میگفت:

-اگه بلایی سرش بیارن چیکار کنم؟صورتش رنگ به رنگ میشد وگریه میکرد.

هاسیما-واسه چی اینجوری شدی؟هنوزکه چیزی معلوم نیست..بلند شو بریم خونه..دور همی

 یه راهی پیدامیکنیم..

اگه اینجوری بخوای خودتو ببازی معلوم نیست چه بلایی سرش بیارن چشم امید اون دوتا

 خواهر وکیم ناگیونگ به ماهاست..این قیافه ی یه مرده؟بلند شو...پارک جونگمین بلند شو!

بعداز گفتن این حرفا بلندشدودستشوبه طرف جونگمین گرفت که بلند بشه..

جونگمین باتردیدنگاهی به هاسیما کسی که تاچندلحظه پیش ارزوی مرگ جونگی رو داشت

 وحالا به طرفش دست دراز کرده بود انداخت..مطمئنن تو این وضعیت هرکس دیگه ای هم

جای هاسیما بود همین کارو میکرد..دست هاسیما رو گرفت وبلند شد..

هردو به طرف ماشین رفتند..جونگمین داشت به طرف در راننده میرفت هاسیما از پشت

یخه اشو گرفت وبه عقب کشوندش!

جونگمین با عصبانیت نگاش کرد..

هاسیما-یه چیزی رو میدونی پارک جونگ مین؟نگاه خشم الودت واقعا ترسناکه!اما فعلا اتش

بس اعلان میکنیم فقط تا زمانی که اون دوتا پیدا بشن..

جونگمین بغضشو قورت دادو اخماشو باز کرد

-قبوله!

هاسیما-پس سوئیچ ماشین رو بده بیاد..

جونگمین-خودم رانندگی میکنم..

-با این حالت؟.....سوئیچ رو بده به من..

جونگمین که حوصله ی بحث رو نداشت سوئیچ رو به هاسیما داد وسوارشد!

وقتی رسیدن خونه بچه ها حاظر شده بودن که برای دیدن نایون برن بیمارستان جونگمین

روی پله ها نشست اصلا در شرایطی نبود که بتونه اوضاع رو برای کسی توضیح بده..

همه ی نگاههای کنجکاو به طرف هاسیما برگشت.

هیون با نگرانی پرسید-چی شده؟

هاسیما-شیورین ونایون رو دزدیدن

یونسنگ-یعنی چی؟

هیون خندید-محاله؟مگه میشه؟

صدای سوجین از پشت سر هاسیما توجه همه رو به خودش جلب کرد

سوجین-نمیتونستی یکم با زمینه سازی بگی؟میخوای سکته شون بدی؟

هاسیما-از کجامیدونی؟

سوجین-کیو جونگ بهم گفت بیام اینجا گفت خودش همه چیزو درست میکنه

هیونگ به طرف جونگمین رفت.روبه روش نشست وتکونش داد...

هیونگ-جونگمین؟....جونگ مین ساکت بود...

هیونگ-جونگ مین؟...جونگمین تورو خدایه چیزی بگو..هی پارک جونگمین!؟

هاسیما-باز این عشوه اومد!

یونسنگ-عشوه نیست..عشقه!دفعه ی قبل که شیورین خودشو انداخته بود تو رودخونه هم

همینجوری شده بود..این دوتا خواهرتاجونگمین مارونکشن دست از سرمون برنمیدارن!

هیون-اون کیوجونگ احمق معلومه میخواد تنهایی چه غاطی کنه؟سریع شماره ی کیوجونگ

رو گرفت اماخاموش بود..

سوجین رفت اشپزخونه وبا یه سینی اب قند برگشت..

وضعیت هیچکدومشون بهتراز اون یکی نبود!هاسیما یه ابقند برداشت وبه طرف جونگمین

وهیونگ رفت!

هاسیما-اینو بهش بده!

هیونگ با بغض اونو به طرف جونگمین گرفت اما جونگمین زد زیر دستشو بلند شد

هیونگ که سابقه ی دیوونه شدن جونگمین رو میدونست از پشت محکم بغلش کرد!

جونگمین-ولم کن..هیونگ ولم کن..نایون....نایون من!

هیون-بس کن مسخره!هممون نگرانشیم این بچه بازیا چیه که درمیاری؟

جونگمین-اون زنمه! همه ی وجودمه!ولم کن بذار برم

یونسنگ-منظورت چیه جونگی؟/یعنی چی زنته؟

جونگمین-مادیشب ازدواج کردیم..!(با گریه)..من بدون اون میمیرم!

رنگ از رخ هیون پرید پاهش دیگه نمیتونستن وزنشوتحمل کنن..روی زمین نشست!

هیونگ جونگی رودلداری داد- اروم باش جونگی همه چی درست میشه!

یونسنگ-هیونگ جونگمین رو ببر تو اتاق جو که اروم تر شد یه فکری میکنیم..

درهمین لحظه صدای مدیر هان توجه همه رو جلب کرد

-اینجا چه خبره؟شما دارین از چی حرف میزنین؟همه به طرف صدا برگشتن مدیر هان

ورئیس لی جلوی دروایساده بودن..نظرات() 
تاریخ آخرین ویرایش:- -

how to make a guy fall back in love with you again
چهارشنبه 6 تیر 1397 03:59 ق.ظ
It won't be a long time before the face pops up for your requirements and strikes up a conversation with you.

So if you've been condemning or criticizing or complaining off late, stop and start
to comprehend him. There are when women tend not
to actually know what to say when they have caught a
persons vision with the guy they desired.
dizzy when lying down and standing up
چهارشنبه 6 تیر 1397 01:32 ق.ظ
People being affected by stomach ulcer mustn't use large volumes
from the herb. It's better, better, she said,
though I still have to be careful to not move too quickly. Based on scientific tests, these
artificial sweeteners could cause brain tumors, seizures,
cancers, infertility and yes it includes the symptoms I am experiencing,
headaches and dizziness.
woocommerce aliexpress plugin free
شنبه 19 خرداد 1397 04:24 ق.ظ
I was ecstatic; so much so I started blogging about my
favorite Word - Press themes. Study reveals why these pumps are somehow dependable for all those
struggling with impotency. So, I've made a decision to list
the most notable 10 Word - Press related terms everyone who
uses Word - Press should know.
alicommerce – aliexpress dropshipping plugin wordpress
جمعه 18 خرداد 1397 07:57 ب.ظ
SEO Friendly: Magento development is done in a way to create online shop that is purely google search friendly and it also consist of Google sitemap.

Study reveals why these pumps are somehow dependable
for all those being affected by impotency. You should make sure that you write catchy words inviting the crooks to make
money along within the particular online marketing
business so when they will also click for the link which you have on your own message,
you will be able to make these to be portion of your network,
thus multiplying your odds of creating wealth on the internet.
how to teach 3 year old kid to read
جمعه 18 خرداد 1397 07:34 ب.ظ
But if we apply intentional reading skills for example knowing our purpose with,
hoping to obtain specific information through the book,
and ultizing the book's schema to assist us, not only will the
reading go faster, but we will understand more, retain it longer, and be able
to apply the knowledge to our studies. Also, the greater you, as the
parent, enjoy teaching and reading, the greater your kids will look advertising
online as something worth doing. Here, we find a great challenge
to brush through to our comprehension and reading
skills.
dizziness meaning in kannada
جمعه 18 خرداد 1397 03:25 ب.ظ
This fear is rationalized by the fact that their home is often a place of safety,
understanding that a bout of dizziness may cause these
to collapse in unfamiliar surroundings. Here, mechanisms send signals towards the brain that assist you determine up from down as well
as other spatial information. In this article, I will reveal to you tips on how to quickly and
completely eliminate the problem.
bosch smart drill machine & complete tool kit
دوشنبه 7 خرداد 1397 06:38 ب.ظ
Drills are often categorized to become as light, medium, or
also heavy duty. By taking proper your drills you'll be able to make sure
the survival of your respective drilling machine to get a very ling time and energy to come.
A Inspect your projects first for any knots or nails - attempt to stay away from these if possible.
champneys facial cleansing system
دوشنبه 31 اردیبهشت 1397 04:30 ب.ظ
You can choose cleanser that's formulated for sensitive skin, which you can find easily.
Pat drying instead of rubbing your skin layer can also be recommended
through the experts. A blend of the natural
ingredients will result right into a superb product which is going to do miracles to
the skin.
займ без отказа на карту
شنبه 22 اردیبهشت 1397 08:36 ق.ظ
займ без отказа срочно
срочно займ на карту без отказа
займ онлайн на карту круглосуточно украина
онлайн кредит за 15 минут на карту
деньги на карту срочно украина
кредит срочно без отказов
займы на карту с плохой кредитной историей украина
куба где находится казино
چهارشنبه 17 آبان 1396 08:00 ب.ظ
What a stuff of un-ambiguity and preserveness
of precious experience about unpredicted feelings.
пантогор гель для суставов производитель
یکشنبه 14 آبان 1396 09:21 ب.ظ
Hello, I enjoy reading all of your article. I like
to write a little comment to support you.
Can you get taller with yoga?
دوشنبه 27 شهریور 1396 07:28 ق.ظ
Terrific work! This is the kind of information that are meant
to be shared around the net. Disgrace on the seek
engines for now not positioning this publish upper!

Come on over and talk over with my site . Thanks =)
What causes the heels of your feet to burn?
چهارشنبه 15 شهریور 1396 02:10 ق.ظ
I all the time used to read article in news papers but now as
I am a user of internet thus from now I am using net for articles or reviews, thanks to web.
foot pain in the arch
جمعه 16 تیر 1396 04:53 ق.ظ
First of all I would like to say fantastic blog!
I had a quick question that I'd like to ask if you do not
mind. I was curious to know how you center yourself and clear your thoughts prior to writing.

I've had a tough time clearing my mind in getting my thoughts out there.
I do take pleasure in writing but it just seems like
the first 10 to 15 minutes are lost simply just trying to figure out how to begin. Any ideas or tips?
Thanks!
https://hannavaros.wordpress.com/2015/03/29/understanding-heel-pain/
یکشنبه 4 تیر 1396 02:30 ب.ظ
Right here is the right blog for anyone who hopes to find out
about this topic. You realize a whole lot its almost hard to
argue with you (not that I personally would want to?HaHa).

You certainly put a new spin on a topic that's been written about for ages.
Great stuff, just excellent!
http://atkinscufboaszmn.snack.ws
سه شنبه 2 خرداد 1396 01:14 ق.ظ
After I initially commented I appear to have clicked on the -Notify me when new comments are added- checkbox and now whenever a comment is
added I receive four emails with the exact same comment.
There has to be an easy method you are able to remove me from
that service? Appreciate it!
manicure
یکشنبه 20 فروردین 1396 11:09 ق.ظ
I have been browsing on-line greater than 3 hours
lately, but I by no means found any fascinating article like yours.
It's pretty price enough for me. Personally, if all website
owners and bloggers made good content as you did, the web will
probably be much more useful than ever before.
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر